Regulamin STA PRESTIGE

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Studio taneczno-artystyczne PRESTIGE (dalej „STA PRESTIGE”) z siedzibą przy ul. Kleeberga 36, 15-691 Białystok, powiat Białystok, woj. podlaskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności STA PRESTIGE organizuje zajęcia zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.prestige-sta.pl
 2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez STA PRESTIGE oraz korzystanie z usług dostarczanych przez STA PRESTIGE jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 § 2 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na zajęcia prowadzone przez STA PRESTIGE mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie (dalej „uczestnik”) w imieniu, których umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać:
 • osobiście w recepcji siedziby STA PRESTIGE,
 • telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji)
 1. Przyjęcie do grupy następuje po podpisaniu umowy oraz dokonaniu opłaty za zajęcia.
 2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów i wpłat.
 3. STA PRESTIGE poinformuje uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
 1. Opłaty za wybrane zajęcia można dokonać w następujący sposób:
 • poprzez dokonanie przelewu bankowego podanego na stronie www.prestige-sta.pl
 • gotówką, w recepcji STA PRESTIGE
 1. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o zgłoszenie tego faktu w recepcji oraz pozostawieniu danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię         i nazwisko, rodzaj zajęć oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. W przypadku braku wymaganych danych STA PRESTIGE nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
 3. Opłaty za zajęcia powinny być uregulowane zgodnie z aktualną ceną za zajęcia umieszczoną w cenniku na stronie prestige-sta.pl. Płatność za zajęcia musi być wnoszona z góry tzn. wpłaty za następny miesiąc dokonujemy na ostatnich zajęciach miesiąca poprzedniego.
 4. Karnety wystawiane są na dany miesiąc. Wejścia niewykorzystane w tym okresie nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie podlegają zwrotowi gotówki.
 5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia nieobecności w przeciągu 14 dni, lecz na innych formach zajęć, z inną grupą.
 6. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie prestige-sta.pl

 § 3 SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca wyłączając dni, w których wypadają wolne od pracy święta państwowe lub kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, ferie zimowe w przypadku dzieci oraz długie weekendy.
 2. STA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
 3. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, STA PRESTIGE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.
 4. W sytuacjach wyjątkowych STA PRESTIGE ma prawo do odwołania zajęć. O tym fakcie powiadamia za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie. Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
 5. STA PRESTIGE zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
 • zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników (6 uczestników) potrzebna do jego rozpoczęcia
 • zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do
 1. W przypadku rozwiązania grupy STA PRESTIGE zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia lub umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
 1. STA PRESTIGE nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków.
 2. STA PRESTIGE nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 3. Uczestnik zajęć STA PRESTIGE może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika    z zajęć. Należy zmieniać również strój, o ile wymagają tego dane zajęcia. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.
 5. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników na Sali mogą przebywać wyłącznie osoby, które uczęszczają na zajęcia.
 6. Zabrania się przebywania na Sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.
 7. STA PRESTIGE odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć. Za zapewnienie bezpieczeństwa        w szatni, na korytarzu, terenie wokół Studia odpowiadają opiekunowie. Po zakończonych zajęciach Rodzic/Opiekun ma obowiązek osobiście odebrać dziecko z recepcji Studia.
 8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie studia, a także w szafkach studio nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży.
 9. Za uszkodzenie bądź zgubienie kluczyka do szafki Uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 25 zł. Płatność należy uregulować       w recepcji.
 10. STA PRESTIGE jest uprawnione do fotografowania i filmowania do celów reklamowych, promocyjnych i niezamierzonego utrwalania wizerunku. Uczestnik/opiekun prawny/ wyraża zgodę na wykorzystanie w ten sposób materiałów: zdjęć i filmów            z zajęć, imprez okolicznościowych.
 11. Uczestnik/opiekun prawny/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STA PRESTIGE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)